Wyrażenie sprzeciwu wobec wyroku zaocznego

Wyrok zaoczny wydawany jest przy nieobecności osoby pozwanej, która nie została przez nią wcześniej zgłoszona i odpowiednio uzasadniona. Może być także wydany przy nieobecności powoda, która powoduje, że sąd nie będzie mógł wysłuchać przygotowanego przez niego uzasadnienia dla złożonego wniosku. Taki wyrok jest wiążący, chociaż można wyrazić wobec niego sprzeciw. Sprzeciw od wyroku zaocznego musi zostać przesłany do sądu w terminie czternastu dni od otrzymania wyroku zaocznego. W uzasadnieniu należy przedstawić ważne powody, dla których pozwany nie był obecny w sądzie. Należy do nich ciężka choroba pozwanego oraz fakt, że nie został on poinformowany o terminie rozprawy. Do takiej sytuacji może dojść wskutek błędu popełnionego przez sąd bądź Urząd Pocztowy, który przesłał wezwanie sądowe na zły adres pocztowy. W swoim sprzeciwie osoba pozwana powinna także zawrzeć merytoryczne uzasadnienie dla złożonego przez siebie sprzeciwu i starać się udowodnić, że wniosek powoda od początku był bezzasadny. Sprzeciw od wyroku zaocznego może zostać oddalony, jeżeli nie zostanie on przez osobę pozwaną dobrze uzasadniony, a sprawa uznana zostanie za niemożliwą do rozstrzygnięcia na korzyść pozwanego. W wypadku odrzucenia takiego sprzeciwu, gdy dotyczył on wyroku w sprawie o nakaz zapłaty pozwany będzie musiał wpłacić na rzecz powoda całą żądaną przez niego kwotę i nie będzie miał prawa do rozłożenia jej na raty.

 

W przypadku, gdy sprzeciw od wyroku zaocznego zostaje przyjęty, wówczas rozpatrzony zostanie także sprzeciw od nakazu zapłaty. Wniosek powoda może zostać odrzucony już w trakcie analizy sprzeciwu przedstawionego przez pozwanego, jeżeli wykaże ona, że sprawa przedstawiona przez powoda i tak uległa już przedawnieniu. W innym wypadku dojdzie do przeprowadzenia rozprawy sądowej. Przedstawione zostaną przez pozwanego konkretne dowody świadczące o tym, że roszczenia powoda wysuwane wobec niego są bezzasadne. Będzie mógł starać się udowodnić, że został wprowadzony w błąd w trakcie podpisywania umowy pożyczkowej lub procedura windykacyjna nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

 

Powoła świadków, potwierdzających jego wersję wydarzeń i będzie starał się udowodnić, że materiały, z których zostało wykonane dla niego zlecenie były wadliwe i do tej pory musi zajmować się przeprowadzaniem napraw w domu. Nawet, jeżeli podtrzymana zostanie decyzja o tym, że powinien zapłacić za wykonane zlecenie, to zawsze będzie mógł poprosić o rozłożenie zadłużenia na raty. To da mu większą gwarancję, że powód będzie respektował fakt takiej formy spłaty.

Dodaj komentarz